Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

Водиц

Датум објаве: 09.09.2010 15:57 | Аутор: Ђуро Жугић

Испис Штампај страницу


Број: 320/10-0101-412

Подгорица,

 

 

ВОДИЧ

ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА У ПОСЈЕДУ

ФИТОСАНИТАРНЕ УПРАВЕ

 

 

И ОСНОВНИ ПОДАЦИ ФИТОСАНИТАРНЕ УПРАВЕ

Сједиште Фитосанитарне управе је у Подгорици, адреса Братства јединства бб, тел. 020 621-111,

wеб сајт: www.фито.гов.ме

 

ИИ ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЈЕДУ ФИТОСАНИТАРНЕ УПРАВЕ

1. Јавне евиденције

- дјеловодник;

- уписник првостепеног управног поступка;

- уписник другостепеног управног поступка;

- књига путних налога;

- евиденција издатих рјешења за увоз пестицида, ђубрива, сјемена и садног материјала;

- евиденција издатих рјешења о регистрацији објеката за производњу сјемена, расада и  садног материјала;

 

2. Нормативна акта

- закони;

- подзаконска акта (уредбе, одлуке, правилници, наредбе и упуства);

- споразуми односно уговори о међународној сарадњи;

- правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста.

 

3. Анализе, информације, извјештаји, елаборати и др.

- анализе и информације;

- информације о раду органа управе;

 

4. Програми и пројекти

            - конкурси за програме, пројекте;

            - пријаве на конкурсе са апликационом документацијом;

            - појединачни захтјеви за суфинансирање програма и пројеката;

            - уговори о суфинансирању одабраних програма и пројеката;

            - извјештаји корисника средстава о реализацији суфинансираних пројеката;

            - план употребе средстава за подстицање развоја;

           

           

 

 

5. Појединачни акти

- рјешења у првостепеном и другостепеном управном поступку;

- рјешења о образовању комисија, односно других радних тијела;

- записници односно службене забиљешке о раду комисија, односно других радних тијела;

- мишљења на законе и друге прописе из надлежности других органа;

- разни дописи;

- дозволе за увоз пестицида, ђубрива, сјемена и садног материјала;

- рјешења о утврђивању и испуњености услова за производњу сјемена, расада и садног

              материјала;

            - инспекцијски записници;

            - записник о извршеном обавезном здравственом прегледу пошиљке биља из увоза;

            - рјешење о дозволи или одбијању увоза пошиљке биља;

            - налог за узимање узорака пошиљке биља;

            - увјерење о здравственом стању пошиљке биља у унутрашњем промету;

            - рјешења о одбијању захтјева;

            - одговори на посланичка и одборничка питања;

            - рјешење о именовању стручних институција;

           

6. Финансије

- буджет Фитосанитарне управе;

- завршни рачун буджета;

- документа о јавним набавкама;

- документа о донацијама;

- документација о основним средствима и опреми;

- финансијске евиденције и појединачна финансијска документа;

 

7. Подаци о запосленима

- радне књижице;

- увјерења о држављанству;

- увјерења о стручној спреми и стручној оспособљености;

- рјешења о заснивању радног односа;

- рјешења о зарадама;

- рјешења о накнадама зарада и другим примањима;

- рјешења о годишњем одмору;

- рјешења о дисциплинској и материјалној одговорности;

 

ИИИ ПРОЦЕДУРА ОСТВАРИВАЊА ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА

1. Покретање поступка

            - поступак се покреће писменим захтјевом за који се не плаћа административна такса;

            - захтјев треба да садржи:

 

  • ;

            - захтјев се може поднијети на прописаном обрасцу или у слободној форми;

            - образац захтјева може се добити у Фитосанитарној управи (архива), а исти се налази на њеном wеб сите-у;

 

2. Начин подношења захтјева:

            - непосредно на архиви Фитосанитарне управе;

            - путем поште на адресу: Фитосанитарна управа, улица  Братства јединства бб, 81000   Подгорица;

            - путем е-маила: фитосанитарнауправацг@т-цом.ме

            - на фаx бр. 020/621-008

 

3. Начин остваривања права на приступ информацији

 

      - непосредно увидом у просторијама Фитосанитарне управе;

            - преписивањем информације од стране подносиоца захтјева у просторијама Фитосанитарне управе;

            - преписивањем, фотокопирањем и превођењем информације од стране Фитосанитарне управе и достављање преписа, фотокопије или превода подносиоцу захтјева;

      - непосредно, путем поште или електронским путем;

4. Рјешавање по захтјеву и правна заштита

 

      - по захтјеву за приступ информацији рјешава се у року од осам дана од дана подношења захтјева, осим у случају заштите живота и слободе лица када се по захтјеву рјешава у року од 48 сати;

      - против рјешења и закључака Фитосанитарне управе може се изјавити жалба Министарству      пољопривреде, шумарства и водопривреде;

      - приступ информацијама се остварује у року од три дана од дана достављања рјешења којим је приступ дозвољен, а након уплате трошкова поступка уколико су исти одређени рјешењем;

5.Трошкови поступка

      - трошкове поступка сноси лице које тражи приступ информацији;

            - трошкови поступка односе се само на стварне трошкове у погледу преписивања, фотокопирања, превођења и достављања тражене информације;

      - трошкови поступка се плаћају прије извршења рјешења;

      - инвалидна лица не плаћају трошкове поступка;

            - трошкови поступка се плаћају у корист буџета Црне Горе на рачун бр.907-0000000083001-19;

 

 

 ИВ ОВЛАШЋЕНА И ОДГОВОРНА ЛИЦА

Лице овлашћено за поступање по захтјеву за приступ информацијама је Весна Новаковић, самостална намјештеница ИИИ

 тел: 020 621 111

В ОБЈАВЉИВАЊЕ ВОДИЧА

Након потписивања, овај водич ће бити објављен на огласној табли и на wеб сите-у Фитосанитарне управе.

 

 

                                                                                                                  Д И Р Е К Т О Р К А,

                                                                                                                    Зорка Прљевић с.р.