Manja slova Veća slova RSS
>

Vodic

Datum objave: 09.09.2010 15:57 | Autor: Đuro Žugić

Ispis Štampaj stranicu


Broj: 320/10-0101-412

Podgorica,

 

 

VODIČ

ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU

FITOSANITARNE UPRAVE

 

 

I OSNOVNI PODACI FITOSANITARNE UPRAVE

Sjedište Fitosanitarne uprave je u Podgorici, adresa Bratstva jedinstva bb, tel. 020 621-111,

web sajt: www.fito.gov.me

 

II VRSTE INFORMACIJA U POSJEDU FITOSANITARNE UPRAVE

1. Javne evidencije

- djelovodnik;

- upisnik prvostepenog upravnog postupka;

- upisnik drugostepenog upravnog postupka;

- knjiga putnih naloga;

- evidencija izdatih rješenja za uvoz pesticida, đubriva, sjemena i sadnog materijala;

- evidencija izdatih rješenja o registraciji objekata za proizvodnju sjemena, rasada i  sadnog materijala;

 

2. Normativna akta

- zakoni;

- podzakonska akta (uredbe, odluke, pravilnici, naredbe i upustva);

- sporazumi odnosno ugovori o međunarodnoj saradnji;

- pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

 

3. Analize, informacije, izvještaji, elaborati i dr.

- analize i informacije;

- informacije o radu organa uprave;

 

4. Programi i projekti

            - konkursi za programe, projekte;

            - prijave na konkurse sa aplikacionom dokumentacijom;

            - pojedinačni zahtjevi za sufinansiranje programa i projekata;

            - ugovori o sufinansiranju odabranih programa i projekata;

            - izvještaji korisnika sredstava o realizaciji sufinansiranih projekata;

            - plan upotrebe sredstava za podsticanje razvoja;

           

           

 

 

5. Pojedinačni akti

- rješenja u prvostepenom i drugostepenom upravnom postupku;

- rješenja o obrazovanju komisija, odnosno drugih radnih tijela;

- zapisnici odnosno službene zabilješke o radu komisija, odnosno drugih radnih tijela;

- mišljenja na zakone i druge propise iz nadležnosti drugih organa;

- razni dopisi;

- dozvole za uvoz pesticida, đubriva, sjemena i sadnog materijala;

- rješenja o utvrđivanju i ispunjenosti uslova za proizvodnju sjemena, rasada i sadnog

              materijala;

            - inspekcijski zapisnici;

            - zapisnik o izvršenom obaveznom zdravstvenom pregledu pošiljke bilja iz uvoza;

            - rješenje o dozvoli ili odbijanju uvoza pošiljke bilja;

            - nalog za uzimanje uzoraka pošiljke bilja;

            - uvjerenje o zdravstvenom stanju pošiljke bilja u unutrašnjem prometu;

            - rješenja o odbijanju zahtjeva;

            - odgovori na poslanička i odbornička pitanja;

            - rješenje o imenovanju stručnih institucija;

           

6. Finansije

- budžet Fitosanitarne uprave;

- završni račun budžeta;

- dokumenta o javnim nabavkama;

- dokumenta o donacijama;

- dokumentacija o osnovnim sredstvima i opremi;

- finansijske evidencije i pojedinačna finansijska dokumenta;

 

7. Podaci o zaposlenima

- radne knjižice;

- uvjerenja o državljanstvu;

- uvjerenja o stručnoj spremi i stručnoj osposobljenosti;

- rješenja o zasnivanju radnog odnosa;

- rješenja o zaradama;

- rješenja o naknadama zarada i drugim primanjima;

- rješenja o godišnjem odmoru;

- rješenja o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti;

 

III PROCEDURA OSTVARIVANJA PRISTUPA INFORMACIJAMA

1. Pokretanje postupka

            - postupak se pokreće pismenim zahtjevom za koji se ne plaća administrativna taksa;

            - zahtjev treba da sadrži:

 

  • ;

            - zahtjev se može podnijeti na propisanom obrascu ili u slobodnoj formi;

            - obrazac zahtjeva može se dobiti u Fitosanitarnoj upravi (arhiva), a isti se nalazi na njenom web site-u;

 

2. Način podnošenja zahtjeva:

            - neposredno na arhivi Fitosanitarne uprave;

            - putem pošte na adresu: Fitosanitarna uprava, ulica  Bratstva jedinstva bb, 81000   Podgorica;

            - putem e-maila: fitosanitarnaupravacg@t-com.me

            - na fax br. 020/621-008

 

3. Način ostvarivanja prava na pristup informaciji

 

      - neposredno uvidom u prostorijama Fitosanitarne uprave;

            - prepisivanjem informacije od strane podnosioca zahtjeva u prostorijama Fitosanitarne uprave;

            - prepisivanjem, fotokopiranjem i prevođenjem informacije od strane Fitosanitarne uprave i dostavljanje prepisa, fotokopije ili prevoda podnosiocu zahtjeva;

      - neposredno, putem pošte ili elektronskim putem;

4. Rješavanje po zahtjevu i pravna zaštita

 

      - po zahtjevu za pristup informaciji rješava se u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva, osim u slučaju zaštite života i slobode lica kada se po zahtjevu rješava u roku od 48 sati;

      - protiv rješenja i zaključaka Fitosanitarne uprave može se izjaviti žalba Ministarstvu      poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

      - pristup informacijama se ostvaruje u roku od tri dana od dana dostavljanja rješenja kojim je pristup dozvoljen, a nakon uplate troškova postupka ukoliko su isti određeni rješenjem;

5.Troškovi postupka

      - troškove postupka snosi lice koje traži pristup informaciji;

            - troškovi postupka odnose se samo na stvarne troškove u pogledu prepisivanja, fotokopiranja, prevođenja i dostavljanja tražene informacije;

      - troškovi postupka se plaćaju prije izvršenja rješenja;

      - invalidna lica ne plaćaju troškove postupka;

            - troškovi postupka se plaćaju u korist budžeta Crne Gore na račun br.907-0000000083001-19;

 

 

 IV OVLAŠĆENA I ODGOVORNA LICA

Lice ovlašćeno za postupanje po zahtjevu za pristup informacijama je Vesna Novaković, samostalna namještenica III

 tel: 020 621 111

V OBJAVLJIVANJE VODIČA

Nakon potpisivanja, ovaj vodič će biti objavljen na oglasnoj tabli i na web site-u Fitosanitarne uprave.

 

 

                                                                                                                  D I R E K T O R K A,

                                                                                                                    Zorka Prljević s.r.